تجربه‌ای شیرین با «آژاکس»‏

asp.net ajax
تنها تجربه من با آژاکس مربوط به زمانی است که هنوز نسخه‌های «اطلس» روی بتا بودند و چون علاقه خودم هم بیشتر به سطح سرویس و Performance بود تا به UI در نتیجه چیز زیادی راجع به برنامه نویسی با آژاکس و سختی و آسان آن نمی‌دانستم. در طول چند روز گذشته مجبور شدم برای رفع یک خطا کمی با آژاکس درگیر شده و یک نمونه برنامه ساده بر اساس آن بنویسم. در این نمونه چند خطی که کاملا در حد یک Hello World بود، یک دکمه ساده روی صفحه گذاشته و با هر بار کلیک روی آن ساعت را روی خود دکمه نشان می‌دادم. یک کنترل ConfirmButtonExtender (از مجموعه کنترل‌های AjaxControlToolkit) را هم روی صفحه گذاشتم و به آن گفتم هر بار که روی دکمه نمایش ساعت کلیک شد از کاربر تایید بگیرد و اگر کاربر عملیات را لغو کرد هیچ اتفاق خاصی نیفتد در غیر این صورت ساعت را نمایش دهد. این هم کد آن که در VS 2008 نوشته شده است:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<%
@ Register Assembly="AjaxControlToolkit"
Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="ajax" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<
head runat="server">
<
title>Untitled Page</title>
</
head>
<
body>
<
form id="form1" runat="server">
<
asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</
asp:ScriptManager>
<
ajax:ConfirmButtonExtender ID="cbe1" runat="server"
ConfirmText="Are you sure???" TargetControlID="btn1">
</
ajax:ConfirmButtonExtender>
<
asp:Button runat="server" ID="btn1"
OnClick="btn1_Click" />
</
form>
</
body>
</
html>

خوبی این کد و بقیه نمونه‌هایی که در سایت ASP.NET AJAX Control Toolkit قرار دارد این است که در فایر فاکس هم به راحتی اجرا می‌شود. نمونه‌ی قابل اجرای همین کد در سایت آژاکس در اینجا قرارد دارد.

مراجع
نمونه برنامه‌های آژاکسی ASP.NET AJAX Control Toolkit