‫چرا SVN بهتر از TFS است؟

دلایل خیلی زیادی برای این برتری وجود دارد. ولی فعلاً به این یکی بسنده کنید. فرایند پشتیبان‌گیری و برگرداندن پشتیبان‌ها (backup/restore) در svn خیلی ساده ولی در TFS خیلی پیچیده است.

برای پشتیبان‌گیری از مخزن SVN کافی است فولدر آن را در ویندوز کپی کرده و در جای مطمئنی نگه دارید. برای برگرداندن پشیبان هم کافی است فولدر پشتیبان را مجدداً در جای قبلی کپی کنید.

اما در TFS 2010 شما باید به کلی از کارهای admin ویندوز و  Sql Server مسلط باشید و برای انجام یک restore ناقابل مراحل زیادی را طی کنید. اگر باور نمی‌کنید نگاهی به لینک‌های زیر که همگی مربوط به فرایند backup/restore در TFS 2010 است نگاهی بیندازید.

Backing up TFS 2010

While using TFS 2010 as the only repository of source code and project management repository for a company with more than 10 developer, it is very important to handle backup/restore plans as accurate as possible. As I needed to backup such a TFS server correctly, I have compiled a check list for myself that I’d like to share it with all.

1. DVD of softwares must be kept at a separate reachable place. Including  Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008, TFS 2010, SharePoint and any original/modified template process like Scrum for Team System version 3’s x64 template process.

2. Know of any good online/offline documentation for backup/restore: Backing up and Restoring Your Deployment. Some good key points of this document are:
-Databases to backup: TFS_Configuration, TFS_Warehouse, TFS_CollectionName (all collections), TFS_Analysis (if any), ReportServer, ReportServerTempDB, WSS_Config (if any), WSS_Content (if any), WSS_AdminContent (if any)
-TFS_Configuration database must be last database to backup and first database to restore.

3. Backup the Reporting Services Encryption Key using “Reposrting Services Configuration Manager”.  It’s a tiny file. This file must be protected with a password. Don’t forget to write down the password for future use. Alternatively you can use a simple password like 123 so you never forget it.

4. Use this guidline for: Restore Data to the Same Location and use this for Restore a Single Server Deployment to New Hardware.

5. You can always use a virtual machine to test you backups.