‫غير فعال كردن خاص AutoPlay در ويندوز

فعال بودن Autoplay باعث مي‌شود هر بار كه يك سي دي يا دي وي دي در سيستم گذاشته مي‌شود و يا يك فلش به سيستم وصل مي‌شود، خود ويندوز وقت شما را تلف كرده، محتويات ابزار مورد نظر را خوانده و احتمالا AutoRun آن را اجرا كند. اجراي AutoRun به طور اتوماتيك و بدون اجازه …

installing perl in windows 2003, IIS 6.0 in order to install Trouble Ticket Express

I have installed ttx in win xp without any problem. But I couldn’t install it on Windows 2003, IIS 6.0. The problem was CGI couldn’t run correctly in IIS 6.0 in order to a problem in HTTP Headers after installing perl Here is the solution: http://groups.google.com/group/microsoft.public.windows.server.general/browse_thread/thread/87c1475dd4e77471/bd6c9c319a958690?lnk=st&q=perl+%22windows+2003%22#bd6c9c319a958690

How to use CLR (dotnet classes and methods) within SQL SERVER: a simple example

step 1: create a simple class like this in csharp using Microsoft.SqlServer.Server;using System.Data.SqlClient;using System;using System.Data;using System.Globalization; public class T{[SqlFunction(DataAccess = DataAccessKind.Read)]public static DateTime Jalali2Gregorian(string jalaliDate){DateTime sqlMinDate = Convert.ToDateTime(“1/1/1753”);DateTime res = sqlMinDate;try{jalaliDate = jalaliDate.Trim();int year = Convert.ToInt32(jalaliDate.Substring(6, 4));int month = Convert.ToInt32(jalaliDate.Substring(3, 2));int day = Convert.ToInt32(jalaliDate.Substring(0, 2));PersianCalendar pc = new PersianCalendar();res = pc.ToDateTime(year, month, day, 0, 0, …